L’Espiga

fundacioespigalogo

Què és?

L’Associació l’Espiga Penedès és una entitat sense ànim de lucre, emprenedora i dinàmica que ha intentat estar sempre al costat de les persones amb discapacitat i al de les seves famílies.

El setembre de l’any 1983 es va posar en marxa a Vilafranca del Penedès el Centre l’Espiga arran de la iniciativa d’un grup de pares i mares de nens i nenes afectats de paràlisi cerebral de la comarca de l’Alt Penedès amb l’objectiu de crear i promoure nous serveis per tal de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Aquest centre va ser el motor dels actuals serveis de l’Associació i la Fundació.

Amb el nom d’Associació Comarcal Pro-Disminuïts de l’Alt Penedès quedà legalment constituïda el febrer de 1984, aquest nom es modifica l’any 2000 passant a denominar-se Associació Pro-Disminuïts del Penedès. Es fa una darrera modificació a l’any 2013, denominant-se en l’actualitat, Associació l’Espiga Penedès.

L’Associació es declarada d’utilitat pública per ordre del Ministeri de l’Interior el 18 de desembre de 1996.

L’any 1991 es constituí la Fundació l’Espiga, entitat subjecta a la Llei catalana 1/1982, de 3 de març, de fundacions privades, i inscrita en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número 595.

Actualment l’Associació l’Espiga Penedès i la Fundació l’Espiga gestionen els diferents serveis assistencials, atenen un total de 123 persones (en els Serveis de Residències, Centre de Dia, Centre Ocupacional i Escola d’Educació Especial) i un total de 1275 famílies ateses de manera ambulatòria als CDIAP’s. Té en plantilla 108 treballadors.

Nombre de socis: 111
Nombre usuaris del municipi: 55
Nombre usuaris de la comarca de l’Alt Penedès: 50
Nombre usuaris d’altres comarques: 18
Característiques dels usuaris: persones amb discapacitats intel•lectuals, generalment severes, derivades de paràlisi cerebral i pluridiscapacitats (física, psíquiques, sensorials)

MISSIÓ

Vetllar per la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i de les seves famílies, així com la promoció de l’assistència, l’autonomia, l’ensenyament i la inclusió social del referit col·lectiu.

Què ofereix?

CDIAP

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) és un servei de prevenció, detecció, avaluació, diagnòstic i intervenció, adreçat a infants de 0 a 6 anys amb dificultats en el seu desenvolupament, a les seves famílies i als professionals relacionats amb ells.

ESCOLA DELTA ESPIGA

És una escola d’educació especial concertada amb el Departament d’Ensenyament. Atenem als nens i nenes de la comarca de l’Alt Penedès que presenten necessitats educatives especials greus i permanents i en alguns casos no poden ser atesos a l’escola ordinària.

CENTRE DE DIA

És un servei d’atenció diürna per a persones amb greus discapacitats que per causa del seu alt grau d’afectació necessiten atenció i suport per a les activitats de la vida diària. La missió del servei és donar una atenció global i individualitzada a les persones amb pluridiscapacitat, especialment, en les tasques psicopedagògiques i de rehabilitació – habilitació.

CENTRE OCUPACIONAL

és un servei adreçat a persones adultes amb discapacitat física, psíquica i/o altres trastorns associats, que duu a terme, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador i habilitador, els serveis de teràpia ocupacional, a fi que puguin assolir, dins de les possibilitats de cadascú, i a través d’un programa individual, la màxima inclusió social.

ACOLLIMENT RESIDENCIAL

La missió de les residències és donar una atenció global i personalitzada a les persones amb discapacitat, proporcionant una llar substitutòria en un medi el més semblant possible al familiar que s’adeqüi a les seves necessitats.

REHABILITACIÓ

És un servei que atén a les persones amb patologies cròniques que no rebin tractament rehabilitador a cap altre centre. L’objectiu principal del servei és millorar i/o mantenir l’estat físic i les funcions comunicatives de les persones ateses. El servei manté conveni amb el Departament de Salut mitjançant l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès.

RESPIR

És un servei adreçat a les famílies de la comarca de l’Alt Penedès que tenen al seu càrrec un familiar amb discapacitat amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores, proporcionant-los un temps de descans i prevenint situacions imprevistes o de sobrecàrrega i estrés. S’ofereixen estades temporals amb famílies acollidores.

Contacte 

Associació l’Espiga Penedès
C/ Eugeni d’Ors, 62
08720 Vilafranca del Penedès.
Tel. 93 817 27 48
Fax. 93 817 18 73
http://www.xtec.es/centres/a8053625/

espiga@fundaciolespiga.cat