El Turó

EL TURÓ 2015.jpg

Què és?

El Turó és una entitat sense ànim de lucre i interès social, declarada d’Utilitat Pública, pel Ministeri de l’Interior, l’any 2003.

Adquireix entitat jurídica pròpia l’any 1995, tot i que funcionava des del 1988 com una delegació de l’Associació de Familiars de Malalts Mentals de Catalunya (AFAMCA). El Turó és soci fundador de FECAFAMM (Federació Catalana d’Associacions de familiars i persones amb problemes de salut mental), i alhora és membre de FEAFES (Confederación Española de Associaciones de Familiares y Enfermos mentales).

La seva finalitat és promoure i oferir estructures i serveis que facilitin i estimulin la inserció social i laboral de la persona afectada per algun tipus de trastorn mental i oferir diferents serveis d’atenció a les Famílies.

L’Associació és referent a la comarca d’aquests serveis socials especialitzats i obté el seu finançament de la Generalitat de Catalunya, el IRPF destinat a entitats amb fins socials (Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad), la Diputació, l’Ajuntament de Vilafranca i ajuntaments de la comarca, d’empreses privades, entitats financeres i particulars. Els serveis són gratuïts.

El nombre de persones vinculades i usuàries dels serveis és de 670, a tota la comarca de l’Alt Penedès.

Nombre de socis familiars: 144.
Nombre de socis del municipi: 95
Nombre de treballadors: 10
Voluntaris: 8

Objectius

– Donar suport, atendre i assessorar a les persones amb trastorn mental, les seves famílies i als amics.
– Proporcionar informació, orientació i recolzament a les famílies i institucions, en general, per la prevenció i promoció de la salut mental.
– Protegir i prevenir els infants i joves mitjançant la cura, atenció i educació de les famílies, especialment les més vulnerables o en risc d’exclusió social, en pro de la seva salut mental.
– Promoure, vetllar i desenvolupar els drets de les persones amb trastorn mental i dels seus familiars.
– Participar en la creació i prestació d’establiments i serveis que afavoreixin el compliment de les finalitats de l’associació.
– La promoció de mesures de millora de les condicions d’atenció sanitària, en el més ampli sentit, que reben els afectats i les seves famílies.
– La promoció d’iniciatives, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que potenciïn tan la rehabilitació com la inclusió social, educativa, cultural i laboral de les persones amb trastorn mental.
– Sensibilitzar i col·laborar amb les administracions públiques, organitzacions socials i societat en general sobre les necessitats i millora de la qualitat de vida de les persones amb trastorn mental i les seves famílies, amb la promoció de la coordinació i treball en xarxa, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació.

 

Què ofereix?

1.- Servei d’Atenció a les Famílies i suport a l’atenció social primària i especialitzada. S.A.F.
Servei social especialitzat, subvencionat pel Departament de Benestar Social i Família. Adreçat a les famílies en general (en risc d’exclusió, amb menors vulnerables socialment i famílies amb problemes de convivència) i especialment a aquelles que tenen algun membre afectat de trastorn mental, de Vilafranca i la comarca de l’Alt Penedès. L’objectiu principal és Cuidar els cuidadors.

• Atenció, reforç i tractament psicològic a les famílies. Teràpia Familiar.
• Taller psicosocials a famílies.
• Suport professional als GAM de manteniment o nova creació.
• Espai de tractament social i assessorament jurídic.
• Seguiment global de les intervencions. Vetllar per una acció transversal i integral de la problemàtica a través del treball en xarxa.

2.- Servei d’Assessorament i Informació en Salut Mental. S.A.I.S.A.M.
Servei finançat pel Departament de Benestar Social i Família. Adreçat a les famílies afectades, professionals d’altres àmbits, entitats o serveis i població en general.

• Informació i orientació social, laboral i de qualsevol àmbit implícit en la problemàtica derivada de la malaltia mental.
El Turó té un conveni de col.laboració amb Entrem-hi per a la inserció laboral de persones amb trastorn mental, a través de la coordinació i derivació de casos a SPL o CET.
• Escola de Famílies. Activitats formatives/ informatives a les famílies i obertes a tota la població.
• Respir i lleure familiar. Crear espais de confort emocional i respir a les famílies.
• Detecció de necessitats a domicili. Valoració i visites de seguiment.
• Promoure l’associacionisme.

3.- Servei d’Inserció Sociocomunitària. S.I.S.C./ Club Social
Servei social especialitzat, finançat mitjançant conveni amb l’ICASS (Departament de Benestar Social i Família). Adreçat a persones que pateixen trastorn mental (sever o lleu), d’edats compreses entre els 18 i 65 anys, de Vilafranca i la comarca.
Té l’objectiu de rehabilitar socialment, capacitar i apoderar, fer un acompanyament psicosocial al projecte vital de la persona i facilitar un entorn d’oportunitats de participació en la comunitat més propera, a través de l’ocupació significativa del seu temps.

• Habilitació i rehabilitació social i col·laborar en el procés d’atenció integral a l’usuari.
• Reforçar l’autonomia i independència personal i la capacitat contractual.
• Afavorir el manteniment de la persona al domicili i la comunitat, tot evitant els reingressos hospitalaris i els processos d’aïllament promovent la participació ACTIVA.
• Facilitar la creació de vincles relacionals. Millora de la capacitat de comunicació.
• Promoure la utilització positiva i autònoma del temps i recursos de lleure (en el sentit ampli del terme).
• Millorar la percepció de l’entorn, el sentiment d’identitat i la pertinença a la col•lectivitat, tot desenvolupant rols i ocupacions significatives personal i socialment.
• Suport social permanent.
• Fomentar valors de convivència, inclusió i sociabilització, en l’entorn comunitari immediat i la societat en general, vers la salut mental.

L’actuació es realitza mitjançant tallers grupals (ocupacionals i formatius, culturals, mediambientals, lúdics, sortides, excursions cada cap de setmana i viatges), atenció individual, i també s’organitza a través de programes específics:
4.1.- Programa de Voluntariat. Servei de voluntariat extern i intern.
4.2.- Programa Salut i Esport. Secció esportiva (Registre d’Entitats Esportives, de la Generalitat de Catalunya). Activitats esportives (Futbol sala, Futbol 7, campionats autonòmics, sortides esportives) i tallers sobre conductes de salut.
4.3.- Programa de participació comunitària i Apoderament (Autogestió dels usuaris).

5.- Servei d’Acolliment Residencial d’Urgència. S.A.R.U.
Recurs que es crea amb l’objectiu d’evitar i reduir situacions de maltracta domèstic. És un servei amb caràcter temporal i transitori que permet atendre contingències eventuals i necessitats bàsiques d’allotjament en els casos d’urgència que pot generar la convivència de la família amb una persona amb trastorn mental no estabilitzat. Adreçat a les FAMÍLIES. Les seves funcions serien:

• Acolliment.
• Allotjament i residència temporal.
• Suport i Orientació Psicosocial.

6.- Servei d’Atenció Domiciliària Especialitzat en Salut Mental. S.A.D.E.M.
Recurs d’atenció domiciliària i suport a l’autonomia a la pròpia llar per a persones amb trastorn mental sever (TMS), que viuen soles o amb famílies amb pares majors de 75 anys.

• Promoure la integració social de les persones amb Trastorn mental sever amb l’aproximació i vinculació a recursos sanitaris i comunitaris.
• Ajudar en la organització de la llar i gestions varies a la persona amb T.M.S.
• Fomentar l’autonomia personal pel manteniment de la persona a la seva llar.
• Suport i acompanyament a la família en el procés d’adquisició d’independència i autonomia de la persona.

7.- Activitats associatives
• Gestió dels diversos serveis prestats des de l’entitat.
• Acolliment i recolzament a les famílies. GAM (Grups d’ajuda Mútua
• Representació dels associats i defensa dels drets dels malalts i les seves famílies.
• Sensibilitzar a la població en general. (Conferencies obertes, campanyes específiques)
• Promoció de serveis sociolaborals i Millora del sistema de salut.
• Promoure polítiques d’inclusió i transversalitat.

 

Treball en xarxa o de coordinació amb altres entitats i serveis

Institucionals: Membres de la Taula tècnica de l’ICASS (Departament de Benestar social i Família), per l’elaboració del marc normatiu i indicadors de qualitat del Servei d’inserció sociocomunitària (Club Social) i del Servei Prelaboral, membres de la Comissió pel Benestar de persones amb discapacitat (Ajuntament de Vilafranca), membres de la taula de redefinició dels centres de dia en serveis de rehabilitació comunitària i elaboració de la cartera de serveis d’atenció a les famílies i (Pla Director en Salut mental i Addiccions, Departament de Salut) i Servei Català del voluntariat

Associatives: FECAFAMM (Federació Catalana d’Associacions de familiars i persones amb trastorn mental) i activitats conjuntes amb associacions federades, Suport Associatiu (Federació catalana de l’esplai).

Sanitàries: CSMA (Centre de salut mental d’adults), SRC (Servei de rehabilitació comunitària) i Hospital de dia, Hospital psiquiàtric de Martorell, CSMIJ (Centre de salut mental infanto juvenil), Hospital de dia de menors (Garraf), CAS (Centre d’atenció i seguiment a les drogodependències).

Educatives: Tutors de primària i psicopedagogs de secundària.

Socials: Equips bàsics d’atenció social primària (EBASP) Vilafranca i Consell comarcal Alt Penedès, Equip d’atenció a la infància i adolescència (EAIA), Entitat Tutelar Penedès-Garraf, Fundació Tutelar Lar, Fundació Tutelar de Malalts mentals de Catalunya, Comunitats terapèutiques (Egueiro, Grup Atra), Residència Pàdua, Residència la Torreta, Pisos i PSALL (Mas Albornà), Servei respir de la Fundació L’Espiga.

Justícia: Jutjats, advocats privats, IRES i Centre Obert de la Model.

Comunitàries: Creixent , Univers Penedès, Creu Roja, Llum del nord, Pilar de vuit, Jubilats de la Petanca, l’Escorxador, Patronat Municipal d’Esports, Equalmón, Amnistia Internacional, Càrites, etc.

Laborals: Servei català d’Ocupació (SOC), UGT, Oficina tècnica laboral (OTL del consell Comarcal), Servei d’Inserció Laboral (Federació Ecom), Entrem-hi (Servei Prelaboral, CETs; Mas Albornà i Nou Verd)

 

Contacte

El Turó. Salut Mental.
Ctra. Igualada, núm. 73 (Rotonda de l’Hospital)
08720 Vilafranca del Penedès
Tel 93 892 08 24 / 660 093 610
afammap@terra.es